Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Κοινόκτητη οικοδομή τι σημαίνει?

(α) Όλες οι οικοδομές που αποτελούνται από 5 τουλάχιστον μονάδες είναι κοινόκτητες οικοδομές, (μονάδα σημαίνει τμήμα της κοινόκτητης οικοδομής, που μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης, (ως πλήρης, χωριστή και αυτοτελής) για οποιοδήποτε σκοπό).

(β) Οικοδομές που αποτελούνται από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μονάδες μπορούν να θεωρηθούν, κατά την κρίση του Διευθυντή, κοινόκτητες, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

(γ) Κοινόκτητες οικοδομές μπορούν να θεωρηθούν και ξεχωριστά οικοδομήματα που βρίσκονται πάνω σε ένα ακίνητο έστω και αν δεν χωρίζονται οριζόντια.

Πώς η εταιρεία σας κατανέμει τα Κοινόχρηστα έξοδα;

Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν στη Διαχειριστική Επιτροπή το συνολικό ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς αυτούς. Κάθε ιδιοκτήτης θα συνεισφέρει έναντι του ποσού αυτού ανάλογα με το μερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία.

Το μερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία, ήταν μέχρι πρόσφατα, κατά νόμο ακαθόριστο. Οι ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν το ποσοστό που τους αναλογούσε, στο οποίο δικαιούνταν κι ούτε αν η συμμετοχή τους στη διαχείριση της οικοδομής ανταποκρινόταν στα δικαιώματά τους. Από το 1993 το μερίδιο καθορίζεται:

α) για τις υφιστάμενες οικοδομές, εκείνες δηλαδή που εξασφάλισαν άδεια οικοδομής πριν το 1993 και το μερίδιο δεν συμφωνήθηκε από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, θα καθορίζεται με βάση την αναλογία που είχαν οι αξίες των διαμερισμάτων στις τιμές της 1.1.1980

και

β) για τις νέες οικοδομές που εξασφάλισαν ή εξασφαλίζουν άδεια οικοδομής μετά το 1993 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι που ο κάθε αγοραστής να γνωρίζει εκ των προτέρων τι μερίδιο στην κοινόκτητη οικοδομή αγοράζει.

Πώς ενημερωνόμαστε για τις κοινόχρηστες δαπάνες που γίνονται κάθε μήνα;

Κάθε μήνα θα αποστέλνεται αναλυτική κατάσταση των κοινόχρηστων εσόδων/εξόδων . ΄Οπου σε αυτή θα φαίνονται αναλυτικά τα έσοδα (σε περίπτωση που υπάρχουν) , έξοδα και κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

Αφού τα κοινόχρηστα έξοδα είναι μεταβλητά κάθε μήνα, πώς η εταιρεία σας, μας χρεώνει ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα;

Στην αρχή της συνεργασίας μας θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε αναλυτική κατάσταση των πάγιων εξόδων της κοινόκτητης οικοδομής όπως είναι οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού, νερού, συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρίστρια κ.τ.λ. και το σύνολο αυτών θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 12 μηνιαίες πληρωμές.

Τι γίνεται αν δεν πληρώνει κάποιος κοινόχρηστα?

Η εταιρεία μας προσπαθεί σε αυτές τις περιπτώσεις να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να πείσει τον ιδιοκτήτη που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό. Σε αντίθετη περίπτωση τότε η Διαχειριστική Επιτροπή οφείλει να καλύψει τα έξοδα και μετά να κινηθεί νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη που δεν πληρώνει.

Ποιοι χώροι συμπεριλαμβάνονται στον όρο κοινόχρηστοι χώροι;

Είναι οι χώροι της κοινόκτητης οικοδομής κοινής ωφελείας, όπως η είσοδος , προθάλαμοι διαμερισμάτων, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας , οροφή κ.τ.λ.

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της οικοδομής ?

Με βάση το τροποποιητικό Νόμο 6(1)/του 1993, ο οποίος εντάχθηκε στο Νόμο, Κεφ. 224, ως ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ

(α) υποχρεωτική ασφάλιση της κοινόκτητης οικοδομής για ποσό που θα αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασής της.

(β) τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφή της.