Νομοθεσία

Σχετικές Νομοθεσίες:

Ο Νόμος Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρυθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών
Κοινόκτητες Οικοδομές
Διαχειριστική Επιτροπή
Γενική Συνελεύση Κυριων
Νομοθεσία περί Συντήρηση , Ασφάλισης κτλ Κοινόκτητων Οικοδομών
Ο περί Διασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας
Ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος
Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας Ζώων 1994_1_046(I)
Ο Περί Σκύλων Νόμος 184(Ι)2002