Υπηρεσίες Διαχείρισης
  • Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή, Είσπραξη και διαχείριση κοινόχρηστων εξόδων/εσόδων κάθε μονάδας βάση προβλεπομένων διαδικασιών
  • Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων όπως αυτοί καθορίζονται με τους ιδιοκτήτες κάθε πολυκατοικίας κατά την υπογραφή συμβολαίου (Είσοδος, Σκάλες, Ανελκυστήρας, Παράθυρα και Πόρτες, Τουαλέτα Ατόμων με Αναπηρία, Χώρος Στάθμευσης, Χώρος Σκυβάλων κλπ)
  • Τήρηση αποθεματικού ταμείου για μελλοντικές δαπάνες(επισκευές, συντηρήσεις, ανακαινίσεις, κτλ) , έκτακτες ή απρόβλεπτες δαπάνες στο κτίριο
  • Πληρωμή λογαριασμών που αφορούν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας (Α.Η.Κ., Υδατοπρομήθεια, Α.ΤΗ.Κ, Σ.Υ.Λ, συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμός, κηπουρικές εργασίες, κ.α.)
  • Έκδοση, διανομή (και ηλεκτρονική αποστολή) και είσπραξη (π.χ μετρητά, επιταγή, μεταφορά/έμβασμα μέσω τράπεζας κτλ) των μηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων των κοινοχρήστων εξόδων και εσόδων (κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε μονάδα ξεχωριστά για τα τέλη που πρέπει να πληρώσει βάση εμβαδού (Σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν.6(I)/1993)
  • Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα ή ζημιά και άμεση αποκατάσταση αυτού/αυτής. 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
  • Τήρηση αρχείου εσόδων και εξόδων της Διαχειριστικής Επιτροπής με όλες τις αποδείξεις πληρωμών και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία, που μπορεί οποιοδήποτε διαμέρισμα να έχει πρόσβαση σε αυτό για οποιαδήποτε επιβεβαίωση που μπορεί να χρειαστεί
  • Οργάνωση, συντονισμός και διεξαγωγή Ετήσιων και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής με ιδιοκτήτες και ένοικους των κτιριακών μονάδων σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο
  • Ετοιμασία και αποστολή πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής σε όλους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων για ενημέρωση των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν και των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν