Υπηρεσίες Είσπραξης Ενοικίων
  • Είσπραξη ενοικίων και κοινοχρήστων από τους ενοικιαστές των μονάδων (οικία, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα) και κατάθεση σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή κατοίκων παράδοση.
  • Μηνιαία αναλυτική κατάσταση με τα εισπρακτέα ενοίκια του κάθε υποστατικού.
  • Επίβλεψη της οικία, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα ανά μήνα και έπειτα ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και απαιτούνται διορθώσεις, μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις.